Osnivačka skupština

2011-09-09 10:37

Osnivačke Skupštine Udruge za ples i rekreaciju River Dance Karlovac održane 01. rujna 2011. godine u Karlovcu, Hrvatske bratske zajednice 9b s početkom u 18,00 sati.

 

Sjednici su bili nazočni sljedeći osnivači:

  • Martina Tomić
  • Saša Lugar
  • Nikolina Pahanić

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Nikolina Pahanić, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Martina Tomić i Saša Lugar.

 

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o osnivanju

  2. Donošenje Statuta

  3. Izbor članova tijela upravljanja

  4. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje

  5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

 

Ad 1.

Jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena je Odluka o osnivanju Udruge za ples i rekreaciju River Dance Karlovac, Hrvatske bratske zajednice 9b, Karlovac.

 

Ad 2.

Nakon čitanja i kraće rasprave usvojen je Statut Udruge za ples i rekreaciju River Dance Karlovac.

 

Ad 3.

Za predsjednicu jednoglasno je izabrana Martina Tomić, a za tajnika jednoglasno je izabran Saša Lugar.

 

Ad 4.

Jednoglasno je donijeta Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje –Martini Tomić- predsjednici i Saši Lugaru- tajniku.

 

Ad 5.

Jednoglasno se donosi Odluka o pokretanju postupka za upis Udruge za ples i rekreaciju River Dance Karlovac. u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

 

Natrag